AlexaSıralamanızıNasılArtırılır?

アレクサ・シララマンズ

Bir firma olarakbüyükihtimalle Alexasıralamanızınınönemliolduğunubiliyorsunuz。 Reklamcılar、ortaklar、veyatırımcılarfirmanızıdeğerlendirmeküzereAlexasıralamanızabakacaktır。 Firmanızıgeliştiriprekabetçikalabilmeniziçiniyi bir Alexasıralamasınısağlamanızgerekmektedir。

Sizin Alexasıralamanızıインターネットに接続されたolanbütündiğersitelerekarşısizin sitenizinperformansınıözetleyipölçenbiraraçtır。 Alexasıralamanızıartırmakistiyorusunuzçünkübu dahaçoktrafiğesahip oluppopülersayfayıoluşturdunuzdemektir。 Daha iyi birsırlamayladahaçokgörünürlüğesahip olupfirmanızlailgilenenlere dahaçokdeğerkatmışolursunuz。 Sonunda sizinインターネットサイトinin yetkisi AlexaSıralamasınabağlıdır。

アレクサ・シララマヌズ・アンラマク

Özitibarıylasitenizin Alexasıralamasıinternette olandiğerbütünsitelerekarşısizin sitenizin ne kadarpopülerolupolmadığınıgöstermektedir。 Busıralamabaşkalarilekıyasladığınızdasizin sitenizingidişatınıbelirlemektedir。 Sitenizde vebaşkasitelerde olan trafiksürekliAlexasıralamanızıdeğiştirecektir。

Alexa Verisi Nereden Gelir?

Alexa'dadünyanın彼女のイリンデミリオンラルカインサンイセレンビルトラフィックベリシパノスヴァルドゥル。 Alexa internette olanbütünsitelerinziyaretçilerinitahmin edecektir。 Bu、karmaşıkbirhesaplamadırve istenmeyen e-posta veya sahteインターネットsayfasıtrafiğinisaymayacaktır。 Alexa'da olan veri bilimciler bu meslekte en iyiler ve Alexatarafındangösterilenbütünverinindoğruveriolduğunusağlayacaktırki sizinle vefirmanızlailgibütünbilgiye sahipolasını

AlexaTarafındanSıralamanızNasılHesaplanır?

アレクサ・ヘム彼女のギュン・オルタラマ・カチ・キチ・シジンはジヤレット・エッティチーニ・タミン・エダー・ヘム・デ・ソン・ウチ・アイ・イセリシンデ・カチ・デファ・サイファニュズ・ゴルントゥレンディシーニ・ベリラーİnternetteolan彼女のサイトiçinbunu yapar。 Ençoksayfagörüntülenmesiveziyaretçiyesahip olan site Alexatarafındanbirinci numara olaraksıralanır。 Endüşükolan siteninsıralamasıyaklaşıkotuz milyondur。 Eğersonüçay boyunca kimse siteye ziyaretetmemişsesıralamasısıfırdır。

BirSayfanınZiyaretçileriNasılAlexaSıralamanızıEtkiler?

Google gibiçokziyaretçiyesahip olan bir siteninsıralamasıbir olur。 Çokziyaretçiyesahip olan sitelerinsıralamalarıziyaretçisayılarındaküçükdeğişimleroluncahızlıcadeğişebilir。 İyisıralamalarasahip olan sitelerpopülerve hergünmilyonlarcagörüntülenmeleresahip olansayfalardır。 Birincisırasınayaklaşıldığındasıralmanızıyükseltmekiçindahaçokziyaretçiister。 IsaçoiuサイトにあるMesela bir siteninsıralamasıiçiniyin birsıralamaolmasınarağmenikiyüzsıralamasınasahip olan bir sitedenolukçadahaçokziyaretçisivardır。

Eğerdoğrubir Alexasıralmasınasahip olmak isterseniz Alexa'da bulunanölçülerinizitasdiklemenizmümkündür。 Eğerbir siteninölçüleritasdiklenmişseAlexa onudoğrudanölçürveAlexa'nınverisine dayanarak bir tahminolmayacktırki dahadoğrubir incelemeolacaktır。 

Dahaİyibir AlexaSıralamaNasılElde Edilir?

Alexa'da daha iyi birsıralamayıelde etmekiçinbirkaçşeyyapabilirsinizdir。 Birincisi sitenizdeçokçekiciiçeriklerinbulunmasıgerekmektedir。 İnternetsayfanızaziyaret edenleregerçekdeğerisağlamakistiyorsunuz。 Eğerçokiyiiçeriklerinizyoksasadıktakipçilerioluşturmayacaksınızvesiralamanızetkilenir。 Çekiciiçerikleribulan insanlarsüreklio siteye girip sosyalağlardapaylaşacaktır。 Bu、sitenizi yenimüşteriyegötürmeyisağlayıpsitenize yenibağlantılarıkurmayısağlamaktadır。 Google gibi aramamotorlarıkendiveritabanlarındasiteleriyükseltmekleve dahaçokinsanagöstermekleçokiyiiçeriğibulunduran siteleriödüllendirir。

Alexasıralamanızıyükseltmenizinbaşkabir yolu ise gelenbağlantıolaraksayılanインターネットサイトnizle ilgilibağlantılarıelde etmektir。 Bunlar、kendi mevkiniziaçıkçabelirleyebilmeleriiçinarama motorlarayardımcıolmaktadır。 Siteniz arama motorusonuçlarındadaha kaliteligörünüpdahaçokgüvenkazanır。 Bu gelenbağlantılarokuyuculariçinçokyüksekkaliteye veçekiciliğesahipiçeriğioluşturmaklagüvenilirliğikazanır。 Mümkünolduğukadarziyaretçilerinizsitenizdekalmalarınıistediğiniziçinkalmalarıiçiniyi biriçerikleonlara bir neden verin。

Ayrıcasitenizde bir sayfadanbaşkabir sayfayayönlendireniçbağlantılarınbulunmasınıistiyorsunuz。 Bunlar、birインターネットsayfasıiçerisindeo anokuduklarıyleilişkilive ilgiliiçeriklereyönlendirmeklekullanıcılarayardımcıolur。 Buiçbağlantılararama motorusonuçlarındaana sayfabağlantılarınaltındaolan sayfabağlantılarınısağlar。 Sadeceoluşturduğunuziçeriğinenyüksekkaliteye sahipolduğundanemin olun。

Hem gelen hem de giden bagilantılararamamotorlarınıninternetsayfanızınıiçeriğiniveziyaretçilerene kadardeğerliolupolmadığınıdaha iyi anlayabilmesinisağlar。 Sizölçülübirşekildebağlantılarıkullanmak istersinizçünküfazlasıylabağlantıkurmak okunabilirlik vegüvenebilirliğiniazaltabilir ve aramamotorlarıbunagörecezalandırabilir。

Sizin rakibinizinkullandığıanahtar kelimelerebakmanızgerekir ve ondan sonra o anahtar kelimeleregöresitenizin eniyilenmesinisağlayabilirveya PPC(Tukla Kazan)kampanyalararınıoluşturabilirsiniz。 Anahtar kelimearaştırmasıesastırçünküinsanlarınnearadığınıbelirler。 Bu、müsterinizidaha iyianlamanızısağlarki onlara daha iyi birşekilehizmet edesiniz。 Eğerdoğruanahtar kelimelerikullanırsanızはdahaçoktrafiğisağlamışolursunuzをサイトナイズします。

Birkaçnedendendolayırakibinizianlamalısınız。 Hangiölçülerinönemliolduğunudaha iyi anlamaklaインターネットsayfanızıiçindoğrubir stratejioluşturabilirsinizve hemendüstrieğilimleritanırhem deonlarısezebileceksiniz。 Bu rakipleriniziüstündeolmanızısağlayacaktır。 Piyasada daha iyi bir yeralmışolursunuz ve ilerlemekiçindoğruişkararlarınıyapmanızısağlayacakveriye sahipolmanızısağlar。

saynternetsayfanızdaiyi bir SEO veya arama motoru eniyilemeuygulamalarıtakip etmek istiyorsunuz。 İnternetsayfanızınıngörünürlüğütekönemlietkindeğil、aynızamandamüşterilerinizintanıtımıyapmakistediğinizmarkaylaekileşimiçindeoldukarındasitenizin eniyiınınınıyınınıyınınınınınその他のインターネットsayfanızdaniyi birkullanıcıtecrübesiyoksa o zamanmüsterinizitutamayacak ve yenimüsterileribulmaktanzorlanırsınız。

ブログを更新インターネットアレクサアレクサシララマスニラアーティファイルダエトメクイスターセニズRankStore.comギビギルベニールビラアレクサシララマシニアートヒズメティーンベンゼインビルシエヨクトゥル。

alexa@rankstore.com ile bizimle temasageçebilirsiniz

トップにスクロールします