Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

RankStore.com is een locatie. 1

Privacy. 1

Elektronische communicatie. 1

Restitutiebeleid. 1

Jouw rekening. 1

Links naar sites van derden / services van derden. 1

Geen onwettig of verboden gebruik / intellectueel eigendom. 2

Gebruik van communicatiediensten. 2

Materiaal geleverd aan rankstore.com of geplaatst op een RankStore-webpagina. 3

Internationale gebruikers. 4

Vrijwaring. 4

Arbitrage. 4

Class Action Waiver. 5

Aansprakelijkheid disclaimer. 5

Beëindiging / toegangsbeperking. 6

Wijzigingen in de voorwaarden. 6

Neem contact met ons op. 6

Erkenning. 7

 

Welkom bij rankstore.com. De rankstore.com website (de "Site") bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door New Developments, LLC (“RankStore“). rankstore.com wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen hierin (de "Voorwaarden"). Uw gebruik van rankstore.com vormt uw akkoord met al deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en bewaar een kopie ter referentie.

rankstore.com is een locatie

RankStore is een verkeers- en / of reclamewebsite die Alexa-verkeer een boost geeft. Als u een bedrijf wilt kiezen dat u kan helpen uw Alexa-ranking te verhogen, waarom heeft u ons dan aan uw zijde nodig? Het is eigenlijk heel simpel! Wanneer u ons inhuurt om uw verkeersrangschikking te verbeteren, krijgt u alle ervaring die we te bieden hebben met ons bewezen trackrecord.

Privacy

Uw gebruik van rankstore.com is onderworpen aan RankStore's Privacybeleid. Bekijk onze Privacybeleid, die ook de Site regelt en gebruikers informeert over onze praktijken voor gegevensverzameling.

Elektronische communicatie

Op bezoek rankstore.com of het verzenden van e-mails naar RankStore vormt elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

Restitutiebeleid

Restitutie is alleen beschikbaar als de doelrang aan het einde van het pakket niet is behaald. (Houd er rekening mee dat de rang de gemiddelde rang in de periode moet zijn, zoals een maandgemiddelde of driemaandsgemiddelde). In ieder geval wordt de waarde die overeenkomt met de behaalde ranking in deze periode altijd in mindering gebracht op het ontvangen totaal.

Jouw rekening

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u akkoord met de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. U erkent dat RankStore is niet verantwoordelijk voor toegang van derden tot uw account als gevolg van diefstal of verduistering van uw account. RankStore en zijn medewerkers behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken de service te weigeren of te annuleren, accounts te beëindigen of inhoud te verwijderen of te bewerken.

Links naar sites van derden / services van derden

rankstore.com kan links bevatten naar andere websites ("Gelinkte Sites"). De gelinkte sites worden niet beheerd door RankStore en RankStore is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Gelinkte Site, inclusief maar niet beperkt tot een link in een Gelinkte Site, of enige wijziging of update van een Gelinkte Site. RankStore is deze links alleen voor uw gemak aan te bieden, en het opnemen van een link betekent niet dat deze wordt onderschreven door RankStore van de site of enige associatie met de operators.

Bepaalde diensten beschikbaar gesteld via rankstore.com wordt geleverd door sites en organisaties van derden. Door gebruik te maken van een product, dienst of functionaliteit afkomstig van de rankstore.com domein, erkent en stemt u hierbij in RankStore kan dergelijke informatie en gegevens delen met elke derde partij met wie RankStore heeft een contractuele relatie om namens u het gevraagde product, de dienst of de functionaliteit te leveren rankstore.com gebruikers en klanten.

Geen onwettig of verboden gebruik / intellectueel eigendom

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang en gebruik rankstore.com strikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de site, garandeert u dat RankStore dat u de site niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden. U mag de site niet gebruiken op een manier die de site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de site door een andere partij zou kunnen verstoren. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of voorzien via de Site.

Alle inhoud die deel uitmaakt van de Service, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de Site wordt gebruikt, is eigendom van RankStore of zijn leveranciers en beschermd door copyright en andere wetten die intellectuele eigendom en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in om alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen, legendes of andere beperkingen in dergelijke inhoud in acht te nemen en na te leven en brengt hierin geen wijzigingen aan.

U mag de inhoud van de site, geheel of gedeeltelijk, niet wijzigen, publiceren, verzenden, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enige manier de inhoud ervan gebruiken. RankStore inhoud is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de site geeft u niet het recht om onbevoegd gebruik te maken van beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of toeschrijvingvermeldingen in inhoud verwijderen of wijzigen. U gebruikt beschermde inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik en u mag de inhoud niet anders gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RankStore en de copyright-eigenaar. U gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten verkrijgt op enige beschermde inhoud. We verlenen u geen expliciete of impliciete licenties voor het intellectuele eigendom van RankStore of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden.

Gebruik van communicatiediensten

De site kan prikborden, chatruimten, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders en / of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen met het grote publiek of met een groep te communiceren (collectief, "Communicatiediensten"), gaat u ermee akkoord de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal dat correct is en betrekking heeft op de specifieke Communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van een communicatiedienst niet: de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen zult belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden ; publiceren, plaatsen, uploaden, verspreiden of verspreiden van elk ongepast, profaan, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie; bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten (of door privacyrechten van publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle benodigde toestemmingen hebt ontvangen; bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen schaden; adverteren of aanbieden om goederen of diensten voor enig zakelijk doel te verkopen of te kopen, tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat; enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen; elk bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker van een communicatiedienst waarvan u weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het niet op een dergelijke manier legaal kan worden verspreid; het vervalsen of verwijderen van auteursattributen, wettelijke of andere gepaste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload, beperkt of verhindert andere gebruikers om de Communicatiediensten te gebruiken en ervan te genieten; enige gedragscode of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst; informatie over anderen verzamelen of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming; enige toepasselijke wet- of regelgeving overtreden.

RankStore is niet verplicht om toezicht te houden op de communicatiediensten. Echter, RankStore behoudt zich het recht voor om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. RankStore behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een of alle communicatiediensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook te beëindigen.

RankStore behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, te bewerken, te weigeren of te verwijderen in RankStore's naar eigen goeddunken.

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen in een communicatiedienst. RankStore heeft geen controle over of onderschrijft de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst en daarom RankStore wijst in het bijzonder elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de communicatiediensten en alle acties die voortvloeien uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn niet geautoriseerd RankStore woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van RankStore.

Materiaal dat naar een communicatiedienst is geüpload, kan onderhevig zijn aan geposte beperkingen op gebruik, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal uploadt.

Materiaal geleverd aan rankstore.com of geplaatst op een RankStore-webpagina

RankStore claimt geen eigendom van de materialen die u verstrekt rankstore.com (inclusief feedback en suggesties) of posten, uploaden, invoeren of indienen bij eender welke RankStore Site of onze bijbehorende services (gezamenlijk “Inzendingen”). Door het plaatsen, uploaden, invoeren, leveren of indienen van uw inzending, verleent u echter RankStore, onze gelieerde bedrijven en noodzakelijke sublicentiehouders toestemming om uw inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten om: uw te kopiëren, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren uw Inzending; en om uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin bepaald. RankStore is niet verplicht om een door u verstrekte inzending te plaatsen of te gebruiken en kan elke inzending op elk moment verwijderen RankStore's naar eigen goeddunken.

Door uw inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw inzending bezit of anderszins beheert, zoals beschreven in dit gedeelte, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die u nodig heeft om te leveren, te posten, de inzendingen uploaden, invoeren of indienen.

Internationale gebruikers

De Service wordt beheerd, beheerd en beheerd door RankStore vanuit onze kantoren binnen Verenigde Staten en elders. Als u toegang krijgt tot de Service vanaf een locatie buiten Verenigde Statenbent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U gaat ermee akkoord dat u de RankStore Inhoud toegankelijk via rankstore.com in elk land of op welke manier dan ook verboden door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.

Vrijwaring

U stemt ermee in om te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden RankStore, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derde partijen, voor eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van of het onvermogen om de site of diensten te gebruiken, eventuele geplaatste berichten van gebruikers door u, uw schending van enige voorwaarden van deze overeenkomst of uw schending van de rechten van een derde partij, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. RankStore behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anderszins onderhevig zijn aan vrijwaring door u, in welk geval u volledig zult samenwerken met RankStore bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

Arbitrage

In het geval dat de partijen niet in staat zijn om een geschil tussen hen op te lossen dat voortvloeit uit of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, of enige bepalingen hiervan, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins wettelijk of in billijkheid voor schade of enige andere verlichting, dan een dergelijk geschil wordt alleen opgelost door definitieve en bindende arbitrage overeenkomstig de Federal Arbitration Act, uitgevoerd door één neutrale arbiter en beheerd door de Amerikaans Arbitration Association, of een soortgelijke door de partijen geselecteerde arbitragedienst, op een door de partijen onderling overeengekomen locatie. De uitspraak van de arbiter is definitief en er kan uitspraak worden gedaan in elke bevoegde rechtbank. In het geval dat enige juridische of billijke actie, procedure of arbitrage voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Algemene Voorwaarden, heeft de winnende partij het recht om haar kosten en redelijke advocaatkosten te verhalen. De partijen komen overeen om alle geschillen en claims met betrekking tot deze algemene voorwaarden of alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, hetzij direct of indirect, met inbegrip van claims van Tort die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden te arbitreren. De partijen zijn het erover eens dat de federale arbitragewet de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt. Het gehele geschil, inclusief de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling, wordt bepaald door de arbiter. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze voorwaarden.

Class Action Waiver

Elke arbitrage onder deze Algemene Voorwaarden vindt plaats op individuele basis; class arbitrages en class / representatieve / collectieve acties zijn niet toegestaan. DE PARTIJEN ZIJN HET ERMEE AKKOORD DAT EEN PARTIJ ALLEEN ENKEL IN ELK INDIVIDUELE CAPACITEIT TEGEN DE ANDERE KLAAR MAAKT, EN NIET ALS KLAAR OF KLASSENLID IN EEN PUTATIEVE KLASSE, COLLECTIEVE EN / OF VERTEGENWOORDIGENDE PROCEDURE, ZOALS IN DE VORM VAN EEN EIGEN AGENT-GENERAAL. DE ANDERE. Verder mag de arbiter, tenzij zowel u als de werkgever anders overeenkomen, de claims van meer dan één persoon niet consolideren en mag hij anderszins niet de leiding hebben over enige vorm van een vertegenwoordiger of klasseprocedure.

Aansprakelijkheid disclaimer

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN INBEGREPEN IN OF BESCHIKBAAR VIA DE SITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. RANKSTORE.COM EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE SITE.

RANKSTORE.COM EN / OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK OP DE SITE VOOR ELK DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ALLE GEGEVENS, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK "AS IS" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN. RANKSTORE.COM EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEK AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DOEL.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL GEEN GEVAL ZIJN RANKSTORE.COM EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE WAT OOIT ZIJN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, DIE ZIJN VEROORZAAKD UIT OF IN EEN ZIN OP ENIGE WIJZE. GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE SITE OF AANVERWANTE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, DE VERSTREKKING OF HET NIET LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFIEK VERKREGEN VIA DE SITE, OF ANDERSZINS BUITEN HET GEBRUIK VAN DE SITE, OF OP BASIS VAN CONTRACT, TORT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, OOK INDIEN RANKSTORE.COM OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS IS GEMIDDELD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN / RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE SITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STOPPEN.

Beëindiging / toegangsbeperking

RankStore behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de site en de gerelateerde services of een deel daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de staat Florida en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Florida bij alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de site. Het gebruik van de site is niet toegestaan in een rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot deze sectie, ten uitvoer legt.

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en RankStore als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de site. RankStore's uitvoering van deze overeenkomst is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst is een afwijking van RankStore's recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavers met betrekking tot uw gebruik van de site of informatie verstrekt aan of verzameld door RankStore met betrekking tot dergelijk gebruik. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven vermelde garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht.

Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en RankStore met betrekking tot de site en deze vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en RankStore met betrekking tot de site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden opgesteld.

Wijzigingen in de voorwaarden

RankStore behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden waaronder rankstore.com is aangeboden. De meest recente versie van de voorwaarden vervangt alle eerdere versies. RankStore raadt u aan om de voorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van onze updates.

Neem contact met ons op

RankStore verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de voorwaarden. Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd website of op ons postadres:

New Developments, LLC

333 NE 24th Street. Ste 209.

Miami, FL. 33137. USA

E-mail: alexa@rankstore.com

Erkenning

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT EN EEN KANS HEEFT OM ONAFHANKELIJK WETTELIJK ADVIES TE ZOEKEN VOORDAT U HET AKKOORD GAAT. IN OVERWEGING VAN RANKSTORE ALS U AKKOORD GAAT OM DE INHOUD TE VERSTREKKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. U GAAT VERDER AKKOORD DAT HET DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE VERKLARING IS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN RANKSTORE, DIE ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ELKE ANDERE COMMUNICATIE TUSSEN U EN RANKSTORE BETREFFENDE HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST.

Effectief vanaf 20 november2009

Scroll naar top